VODE VOJVODINE PREDUZELE SVE MERE DA SPREČE POSLEDICE ZAGAĐENJA KANALA KOD SRBOBRANA

634

JVP „Vode Vojvodine“ obaveštava javnost da je nakon uginuća ribe na delu kanala Bečej-Bogojevo u Srbobranu, dana 3. novembra, preduzelo sve moguće mere kako bi se ublažile posledice zagađenja i sanirala nastala šteta.

Prilikom redovnog obilaska terena tog dana, ribočuvarske službe našeg preduzeća uočile su veću količinu uginule ribe u priobalnom delu kanala, kao i plutajućih riba na površini u potrazi za kiseonikom. O ovoj pojavi odmah su obaveštene nadležne inspekcije i uzorci su odneti na analizu u laboratorije Departmana za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i Naučnog instituta za veterinarstvo Novi Sad.

Prvi rezultati uzorkovane vode pokazali su nedovoljnu količinu kiseonika, što je indikator zagađenja vode.

JVP „Vode Vojvodine“ vodni režim u kanalima održava u potpunosti po Pravilniku o održavanju vodnog režima HSDTD. Pre nego što je uočeno zagađenje, na posmatranoj lokaciji kanala proticaj je bio uobičajen za ovo doba godine.
Odmah nakon dobijenih informacija sa terena o uginuću ribe preduzete su sledeće mere:
– povećan je protok vode na ustavi Kucura na 7 kubnih metara u sekundi
– pojačano je pumpanje vode na CS Bogojevo,
– podignuta je ustava Bečej kako bi se voda što pre povukla iz zone Srbobrana
– ustava Vrbas se održava zatvorenom da ne bi pogurala otpadnu vodu iz kraka prema Vrbasu i dodatno pogoršala stanje prema Srbobranu
– ribočuvarske službe istog dana pokupile su svu uginulu ribu i odnele u kafileriju na spaljivanje.

Ovim merama JVP „Vode Vojvodine“ uradile su sve iz svoje nadležnosti radi ublažavanja posledica havarijskog zagađenja, odnosno poboljšanje kvaliteta vode u kanalu.

Danas je ponovo izvršena kontrola vode na predmetnoj lokaciji. Pored svih učinjenih mera, rezultati nisu zadovoljavajući, odnosno kvalitet vode nije poboljšan, što znači da se voda i dalje zagađuje. Vodna inspekcija je na terenu i trenutno se ustanovljava mogući uzročnik zagađenja vode.

Napominjemo da je na području opštine Vrbas, Kula i Crvenka registrovano ukupno 18 zagađivača čiji rad može da se dovede u vezu sa predmetnim zagađenjem. Ovaj deo kanala inače karakteriše kontinualno ulivanje otpadnih voda.