Opština Sečanj sprema projekat za obnovu škole

138

Opština Sečanj bira kuću koja će izraditi projekat rekonstrukcije zgrade Osnovne škole „Aleksa Šantić“.

Osnovni kriterijum za odabir izvođača projektnih radova je ekonomski najpovoljnija ponuda, što donosi 90 bodova, kao i rok, što se vrednuje sa deset bodova. Odabrana projektna kuća imaće najviše 70 dana za završetak posla.

„Cilj ovog projekta je da se obavi adaptacija, daju predlozi rešenja klimatizacije i ventilacije svih ili prioritetnih prostorija u objektu, uz korišćenje energetski efikasnih i savremenih sistema obnovljivih izvora energije“, navedeno je u pozivu za podnošenje ponuda.

Obaveza izvršioca posla biće da, pre otpočinjanja izrade projektne dokumentacije, snimi postojeće stanje i izradi projekat postojećeg stanja objekta.

„Potrebna je kompletna rekonstrukcija krovne konstrukcije na objektu sa svim novim slojevima krovnog pokrivača prema energetskim standardima i pravilima protivpožarne zaštite. Drugi delovi objekta nisu predviđeni za konstruktivnu sanaciju“, navodi se u konkursnoj dokumentaciji. U objektu treba predvideti sve instalacije potrebne za savremeno funkcionisanje.

Zadatak se sastoji i u detaljnom pregledu svih spoljašnjih površina, i to trotoara, pristupnih saobraćajnica, parking površina i igrališta za decu. Na dotrajalim površinama treba predvideti reparaciju podloge i novi asfaltni sloj, a za postojeće igralište treba predvideti savremene sportske podloge, kao i zamenu postojeće i postavljanje nove opreme za igrališta. Neiskorišćeni deo dvorišta predviđeno je da se uredi kao zelena površina sa rastinjem, a mora se rešiti i odvodnjavanje atmosferskih voda sa terena, kao i drenaža.