Paketići za najmlađe Vrdničane i Irižane

123

Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja op­šti­ne Irig je u okvi­ru „No­vo­go­di­šnjeg ba­za­ra“ po­de­li­la bes­plat­no 560 no­vo­go­di­šnjih pa­ke­ti­ća za svu de­cu ove srem­ske op­šti­ne. Osim u Iri­gu, pa­ke­ti­ći su po­de­lje­ni i u Vrd­ni­ku, gde su se pra­znič­nom ras­po­lo­že­nju pri­dru­ži­li i broj­ni go­sti Ba­nje.