U Banoštoru će se graditi međunarodno pristanište

175
Foto: RTV

Opština Beočin stavila je na javni uvid Nacrt plana detaljne regulacije za izgradnju međunarodnog putničkog pristaništa u Banoštoru.

Za ovaj projekat, koji se planira već nekoliko godina, nacrt plana izradilo je JP Urbanizam Novi Sad, navodi portal eKapija.

Cilj je, kako je navedeno u dokumentaciji koja je na javnom uvidu od 16. januara do 14. februara 2020., da se utvrdi lokacija i definišu pravila uređenja i građenja međunarodnog putničkog pristaništa otvorenog za međunarodni saobraćaj, ali i da se obogati i bolje pozicionira turistička ponuda Beočin.

“Zahvaljujući povoljnom turističko-geografskom položaju, geomorfološkim i klimatskim prilikama, Dunavu, kao i dobroj saobraćajnoj povezanosti sa Novim Sadom i ostalim naseljima u okruženju, Banoštor je izuzetno atraktivan za turističke posete i može da bude ciljno mesto za jednodnevne izlete i višednevni boravak turista”, navodi se u Nacrtu plana i dodaje da je materijalna baza za razvoj turizma dosta oskudna i da nema posebno izgrađenih smeštajnih objekata.

Planom je obuhvaćen deo građevinskog područja naselja Banoštor i deo akvatorije reke Dunav, na ukupnoj površini od 5,79 hektara, a lokacija budućeg pristaništa je u neposrednoj blizini centra naselja, sa njegove istočne strane.

Pristanište je koncipirano kao pristanišni plato širine 42 metra i dužine od 143,5 metra, sa kosom obaloutvrdom.

Na kopnenom delu gradiće se saobraćajno-manipulativni plato (pristupna saobraćajnica i manipulativne površine pristanišnog platoa), parking površine za autobuse i putničke automobile i saobraćajni priključak na državni put II reda, a na vodenom delu ponton i silazna rampa do pontona.

Na pristanišnom platou predviđeno je uređenje površine na kojoj će se držati kontejneri ili kante za privremeno odlaganje otpadnih materija, a planiran je i pristanišni objekat namenjen povremenom boravku carinske službe, policije i nadležnih inspekcijskih službi (prilikom pristajanja brodova i boravka putnika), boravku pomoćnog osoblja pristaništa (čuvara, službe održavanja i slično), kao i pratećim sadržajima pristaništa namenjenih putnicima.

Kako je navedeno u Nacrtu plana, očekuje se da će u ciljnoj 2030. godini u novom pristaništu biti realizovano oko 207 pristajanja brodova i to 124 broda iz međunarodnog saobraćaja i 83 broda iz unutrašnjeg saobraćaja.

“Ukoliko se posmatra da sezona za ovo pristanište može da traje od 1. aprila do 30. septembra (183 dana, onda se u novom pristaništu može očekivati da do 2025. godine prosečno dnevno bude 2 plovila u 3 dana, a nakon toga 1 plovilo prosečno dnevno”, dodaje se u dokumentu.

Kada je reč o proceni broja budućih putnika koji bi koristili kapacitete novog pristaništa Banoštor, radi stvaranja slike o tome navedeno je da su brodovi u međunarodnom saobraćaju razvrstani na kruzere sa prosečno 130 putnika i brodove iz ponude regionalnog turizma sa prosečno 100 putnika, brodovi u unutrašnjem saobraćaju razvrstani su na brodove linijskog/tematskog turizma i brodove vinskih tura sa prosečno 65 putnika.

S obzirom da naselje Banoštor ima dugu vinogradarsku tradiciju i poseduje očuvane prerađivačke i skladišne kapacitete za proizvodnju i čuvanje vina, Nacrtom plana predviđena je i izgradnja sadržaja koji bi obogatili vinsku turističku ponudu kraja.

Predviđena je rekonstrukcija i prenamena objekta Rimokatoličke crkve koji se više ne koristi za prvobitnu namenu, u multifunkcionalni kulturni centar u kom bi se održavale degustacije lokalnih proizvoda i proučavanje vinske kulture, kao i koncerti i izložbe, u cilju razvoja i promocije turizma i kulture.

U kompleksu Rimokatoličke crkve, izvan crkvene porte, predviđena je izgradnja objekta u kome bi se našli dopunski sadržaji budućeg multifunkcionalnog kulturnog centra.

Izvor: RTV