Gradsko veće Subotice donelo predlog Programa korišćenja sredstava za zaštitu životne sredine

81

Programom koji je usvojilo Gradsko veće Subotice  utvrđena je namena korišćenja sredstava za aktivnosti koje se tokom ove godine planiraju u oblasti zaštite i unapređivanja životne sredine, a za njegovu realizaciju opredeljeno je nešto više od 186 miliona dinara iz gradskog budžeta.

Najveća sredstva u visi od oko 127 miliona dinara namenjena su za sufinansiranje troškova funkcionisanja Regionalne deponije u prelaznom periodu nakon puštanja u rad, dok je za sanaciju i prevenciju nastajanja divljih deponija planirano 1,5 miliona dinara.

Značajna sredstva biće izdvojena i za nastavak aktivnosti na unapređivanju ekološkog stanja jezera Palić i njegove okoline, uspostavljanjem zaštitnih pojaseva oko Palićkog, Ludaškog i Krvavog jezera. Za potrebe eksproprijacije zemljišta u priobalju izdvojiće se 25 miliona dinara, dok je za formiranje i održavanje zaštitnih pojaseva opredeljeno ukupno nešto više od 11 miliona dinara.