Košarkašima Vojvodine pehar Kupa

24

Foto: KK Vojvodina

Tro­fej po­bed­ni­ku ku­pa (drugog stepena KSS) pri­pao je Voj­vo­di­ni, ko­ja je u sjaj­nom me­ču u Kra­gu­jev­cu de­kla­si­ra­la do­ma­ći Rad­nič­ki. Od­lič­no su igra­li cr­ve­no – be­li, do­ne­li pe­har u No­vi Sad, a obe eki­pe igra­će na za­vr­šnom tur­ni­ru Ku­pa Ra­di­vo­ja Ko­ra­ća ko­ji će se ove go­di­ne odr­ža­ti u No­vom Sa­du, za­jed­no sa eki­pama ze­mun­ske Mla­do­sti, te pet naj­bo­ljih srp­skih ti­mo­va – uče­sni­ka ABA li­ge. Rad­nič­ki – Voj­vo­di­na 72:103 (12:19, 25:32, 13:28, 22:24).

Na­kon po­čet­nog vođ­stva do­ma­ćih, cr­ve­no – be­li su br­zo uhva­ti­li pri­klju­čak. U dru­gom de­lu pr­ve če­tvr­ti­ne Voj­vo­di­na je sti­gla do se­dam po­e­na vi­ška (12:19), ali šut za tri po­e­na baš ni­je hteo iza­bra­ni­ke Mi­ro­sla­va Ni­ko­li­ća.

Ipak, de­fan­zi­va je do­bro funk­ci­o­ni­sa­la, a ka­ko je vre­me od­mi­ca­lo, Kra­gu­jev­ča­ni su pod pri­ti­skom cr­ve­no – be­lih sve vi­še gre­ši­li, Voj­vo­di­na je igra­la sa br­zom tran­zi­ci­jom i kon­tra­ma, te po­ve­ća­va­la pred­nost. Ona je do­se­za­la i do 15 po­e­na (22:37), a na od­mor No­vo­sa­đa­ni su oti­šli sa od­lič­nih 14 po­e­na vi­ška (37:51).

U tre­ćoj če­tvr­ti­ni vi­đe­na je pra­va rap­so­di­ja no­vod­sad­skog ti­ma: br­za, la­ka i efi­ka­sna ko­šar­ka ko­ja pro­tiv­ni­ku ni­je do­zvo­li­la da se vi­di na te­re­nu. Iz od­lič­ne od­bra­ne kre­ta­li su br­zi, ubi­tač­ni na­pa­di i(li) osmi­šlje­ne ak­ci­je ko­je su se če­sto za­vr­ša­va­le ili otvo­re­nim šu­te­vi­ma sa dis­tan­ce ili la­kim po­e­ni­ma pod obru­čem. Iz mi­nu­ta u mi­nut ra­sla je pred­nost cr­ve­no – be­lih, ko­ja je do­sti­gla ogrom­nih 29 po­e­na (48:77). Bi­lo je sa­svim ja­sno da pe­har sti­že u No­vi Sad.

U po­sled­njoj de­o­ni­ci No­vo­sa­đa­ni­ma je osta­lo da u op­u­šte­noj at­mos­fe­ri pri­ve­du meč kra­ju, ali su i u tom pe­ri­o­du po­ka­za­li ma­što­vi­tu i efi­ka­snu ko­šar­ku, te su se do­bra­no re­van­ši­ra­li do­ma­ći­nu za po­raz u pr­ven­stvu.

Vučević čestitao osvajanje novog trofeja

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević uputio je čestitku igračima i upravi Košarkaškog kluba Vojvodina.

“Košarkaši Vojvodine su nas obradovali novom pobedom, a mi se ponosimo njihovim timskim duhom i posvećenošću kojima su nanizali na ogrlicu uspeha još jedan biser. Još je veća radost pobediti u tako spektakularnoj završnici koju su nam priredili na parketu u finalom nadmetanju. Ostvarili su ubedljivu pobedu kojom su zasluženo prigrabili pehar juče u Kragujevcu, a taj vredni trofej koji je osvojila novosadska „Vojvodina“ služi na ponos svim Novosađanima koji će uvek bodriti svoje košarkaše. Nadam se da će se ovaj uzlazni trend rezultata nastaviti i u narednom periodu, želim im svaku sreću”, poručio je gradonačelnik Vučević.