ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ ПРЕСУДА 23.ПЗ бр 262/22

55

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, судија Бојана Чогурић, судија појединац, у парници тужиоца Николе Лунића из Београда, чији је пуномоћник Ђорђе Шекуларац, адвокат из Београда,  protiv тужених Radio televizije Pančevo doo Pančevo  и Јасмине Петковић из Панчева, чији је заједнички помоћник  Вељко Ђелић, адвокат из Београда,  ради накнаде штете, вредност предмета спора 450.000,00  динара након закључане усмене и јавне главне, расправе одржане дана 30.11.2022. године, донео је : ОДБАЦУЈЕ СЕ –Тужба тужиоца Николе  Лунића из Београда у делу у коме је тражио да се    утврди да је тужена Јасмина Петковић из Панчева објављивањем забрањених информација на портал Дунав Телевизија у тексту под насловом “Špijuni u našoj vojsci! Ko je Nikola Lunić?” од 17.11.2020. године повредила право на аутентичност  и право на достојанство личности тужиоца, КАО НЕПОТПУНА. УТВРЂУЈЕ СЕ да је Јасмина Петковић из Панчева неовлашћеног објављивањем фотографије на портал Дунав телевизије у теxту под насловом “Špijuni u našoj vojsci! Ko je Nikola Lunić?” од 17.11.2020. године повредила право на приватност тужиоца Николе Лунића из Београда.  ОБАВЕЗУЈУ СЕ тужени Radiotelevizija Pančevo doo Pančevo и Јасмина Петковић из Панчева да тужиоцу Николи Лунићу из Београда на име накнаде нематеријалне штете због повреде части и угледа и због повреде права на приватност због неовлашћеног објављивања фотографије тужиоца солидарно исплате укупан износ од 120.000,00 динара са законском затезном камагом почев од 30,11.2022 године па до исплате, у року од 8 дана од пријема писаног отправка пресуде, под претњом извршења. НАЛАЖЕ СЕ туженој Јасмини Петковић из Панчева да у року од 15 дана од правноснажности пресуде о свом трошку објави увод и изреку пресуде на почетној страни интернет портала, без додатних коментара и измена. ОБАВЕЗУЈУ СЕ тужени Radiotelevizija Pančevo doo Pančevo  и Јасмина Петковић из Панчева да тужиоцу Николи Лунићу из Београда солидарно накнаде трошкове парничног поступка у износу од 101.500,00 динара, са законском затезном каматом почев од наступања услова за извршност одлуке до исплате, у року од 8 дана од пријема писаног отправка пресуде, под претњом извршења. ОДБИЈА СЕ захчев тужиоца Николе Лунића из Београда да се обавежу тужени Radiotelevizija Pančevo doo Pančevo  и Јасмина Петковић из Панчева да на досуђени износ трошкова парничног поступка плаше камату од дана пресуђења до наступања услова  за извшност,  КАО НЕОСНОВАН